Kişisel Verilerin İşlenmesi Web Sitesi Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz, Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, veri sorumlusu olarak Akçelik Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret AŞ. (“Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, organize edilmesi, depolanması, kullanılması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yayılması, erişilebilir kılınması, engellenmesi, silinmesi, yok edilmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu Kimliği

Şirket Unvanı   : Akçelik Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret AŞ.

İletişim Adresi : TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No:10 41420 Çayırova/ Kocaeli

Telefon No        : 0 (262) 658 89 52

E-Posta adresi : info@akcelik.com.tr

KEP Adresi        :  akcelikdemircelik@hs01.kep.tr

İşlenen Kişisel Veriler

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilen kişisel verileriniz hakkında sitemizde yer alan “Çerez Politikamızdan” ulaşabilirsiniz. Ayrıca Web sitemizi ziyaret etmekle;

İşlem Güvenliği: IP adres bilgileri, İnternet Sitesi giriş çıkış bilgileri;

Web sitemize üye olmanız halinde ise; adı soyadı, sabit telefon, GSM numaranız, gerçek kişi iseniz firma adı, TCKN ve firma adresi bilgileriniz, kampanyalardan haberdar olma tercihiniz, e-posta ve şifre bilginiz işlenmektedir. Sipariş vermeniz halinde sipariş bilgileriniz, finansal bilgileriniz ve fatura bilgileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış, pazarlama ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı vb.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’ nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ya da kanun ile Belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, iş seyahatleri ve organizasyon, ödüllendirme süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kurumlara, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla hizmet/ürün sağlayıcı tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz otomatik yollarla web sitemizi ziyaret etmeniz esnasında ve üye olmanız durumunda form doldurulmanız vasıtasıyla elde edilecektir. Kişisel verileriniz KVKK madde 5 ve 6 da kapsamında açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ya da kanunda öngörülen diğer koşullara dayanarak işlenecektir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  2. e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  4. g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için,  adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden, Avukatınız aracılığı ile, Noter aracılığı ile ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu akcelikdemircelik@hs01.kep.tradresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak kvkk@akcelik.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için İlgili Kişi Bilgi Talep Formunu inceleyebilirsiniz.